اطلاعیه

بر اساس مصوبه شورای مرکزی مورخ ۹۴/۲/۷ تعرفه های سال ۱۳۹۴ روان شناسان و مشاوران به پیوست اعلام می گردد. ضمنا این تعرفه ها به صورت موقت تعیین گردید و کمیته ای جهت بررسی و کارشناسی بیشتر تعرفه ها تشکیل گردید و نتایج متعاقبا اعلام خواهد شد . سپاسگزار خواهیم شد در صورتی که نقطه نظری در این خصوص دارید از طریق ایمیل info@pcoiran.ir اعلام فرمایید .

  کارشناسی ارشد

(غیر هیات علمی)

کارشناسی ارشد

مربی

دکتری

(غیر هیات علمی)

دکتری

استادیار

دکتری

دانشیار

دکتری

استاد

تهران  ۳۵۰/۰۰۰  ۴۰۰/۰۰۰  ۵۱۰/۰۰۰  ۶۱۰/۰۰۰  ۷۰۰/۰۰۰  ۸۱۰/۰۰۰
مراکز استان  ۳۰۰/۰۰۰  ۳۵۰/۰۰۰  ۴۰۰/۰۰۰  ۵۱۰/۰۰۰  ۶۱۰/۰۰۰  ۷۰۰/۰۰۰
سایر شهرستان ها  ۲۵۰/۰۰۰  ۳۰۰/۰۰۰  ۳۶۰/۰۰۰  ۴۰۰/۰۰۰  ۵۱۰/۰۰۰  ۶۱۰/۰۰۰

* این تعرفه برای یک جلسه خدمات روان شناسی و مشاوره ۴۵ دقیقه ای است.