در پی جلسه اعضای محترم شورای مرکزی سازمان درخصوص تصمیم گیری تعرفه های حق عضویت، صدور و تمدید پروانه اشتغال و مرکز نتایج زیر مصوب گردید.

* لازم به ذکر است قبل از هرگونه پرداخت جهت انجام محاسبات با امور مالی سازمان تماس حاصل فرمایید.

شماره حساب جهت واریز مبالغ حق عضویت و پروانه اشتغال و پروانه مرکز : ۰۱۱۰۱۰۲۰۲۰۰۰۳ بانک ملی با نام سازمان نظام روان شناسی

بدیهی است هرگونه کسری یا اشتباه واریزی برعهده واریز کننده می باشد

 

نوع حساب مبلغ
عضویت جدید و تمدید عضویت هر سال – فوق لیسانس ۵۸۰/۰۰۰ ریال
عضویت جدید و تمدید عضویت هر سال – دکترا ۸۰۰/۰۰۰ ریال
صدور پروانه اولیه ۳ سال – فوق لیسانس ۲/۸۸۰/۰۰۰ ریال
صدور پروانه اولیه ۳ سال – دکترا ۳۴۵۰/۰۰۰ ریال
تمدید پروانه اشتغال ۳ سال – فوق لیسانس ۱/۷۳۰/۰۰۰ ریال
تمدید پروانه اشتغال ۳ سال – دکترا ۲/۳۰۰/۰۰۰ ریال
صدور و تمدید پروانه مراکز به ازای ۲ سال ۴/۰۳۰/۰۰۰ ریال