اطلاعیه

بر اساس مصوبه شورای مرکزی مورخ ۹۵/۳/۴ تعرفه های سال ۱۳۹۵ روان شناسان و مشاوران به پیوست اعلام می گردد. ضمنا این تعرفه ها به صورت موقت تعیین گردید و کمیته ای جهت بررسی و کارشناسی بیشتر تعرفه ها تشکیل گردید و نتایج متعاقبا اعلام خواهد شد . سپاسگزار خواهیم شد در صورتی که نقطه نظری در این خصوص دارید از طریق ایمیل info@pcoiran.ir اعلام فرمایید .

 

تعرفه روان شناسان و مشاوران تا پایان سال ۱۳۹۵

 

  کارشناسی ارشد

(غیر هیات علمی)

کارشناسی ارشد

مربی

دکتری

(غیر هیات علمی)

دکتری

استادیار

دکتری

دانشیار

دکتری

استاد

تهران  ۴۲۰/۰۰۰  ۴۸۰/۰۰۰  ۶۱۰/۰۰۰  ۷۱۰/۰۰۰  ۸۴۰/۰۰۰  ۹۷۰/۰۰۰
مراکز استان  ۳۶۰/۰۰۰  ۴۲۰/۰۰۰  ۴۸۰/۰۰۰  ۶۱۰/۰۰۰  ۷۳۰/۰۰۰  ۸۴۰/۰۰۰
سایر شهرستان ها  ۳۰۰/۰۰۰  ۳۶۰/۰۰۰  ۴۳۰/۰۰۰  ۴۸۰/۰۰۰  ۶۱۰/۰۰۰  ۷۳۰/۰۰۰

* این تعرفه برای یک جلسه خدمات روان شناسی و مشاوره ۴۵ دقیقه ای است.