در پی جلسه اعضای محترم شورای مرکزی سازمان درخصوص تصمیم گیری تعرفه های حق عضویت، صدور و تمدید پروانه اشتغال و مرکز نتایج زیر مصوب گردید.

* لازم به ذکر است قبل از هرگونه پرداخت جهت انجام محاسبات با امور مالی سازمان تماس حاصل فرمایید.

شماره حساب جهت واریز مبالغ حق عضویت و پروانه اشتغال و پروانه مرکز : ۰۱۱۰۱۰۲۰۲۰۰۰۳ بانک ملی با نام سازمان نظام روان شناسی

بدیهی است هرگونه کسری یا اشتباه واریزی برعهده واریز کننده می باشد

 

نوع حساب مبلغ
عضویت جدید و تمدید عضویت هر سال – فوق لیسانس ۶۶۷/۰۰۰ ریال
عضویت جدید و تمدید عضویت هر سال – دکترا ۹۲۰/۰۰۰ ریال
صدور پروانه اولیه ۳ سال – فوق لیسانس ۳/۳۱۰/۰۰۰ ریال
صدور پروانه اولیه ۳ سال – دکترا ۳/۹۶۷/۰۰۰ ریال
تمدید پروانه اشتغال ۳ سال – فوق لیسانس ۱/۹۸۰/۰۰۰ ریال
تمدید پروانه اشتغال ۳ سال – دکترا ۲/۶۴۵/۰۰۰ ریال
صدور و تمدید پروانه مراکز به ازای ۲ سال ۴/۶۳۵/۰۰۰ ریال
هزینه بررسی اولیه پرونده (اشتغال/مرکز) ۶۹۰/۰۰۰ ریال