دیدار با امام جمعه محترم کرمان

مراسم آغاز فعالیت شورای استانی

دیدار با استاندار محترم کرمان