آدرس: کرمان – بلوار جمهوری اسلامی – روبروی دانشکده فنی – سازمان نظام روانشناسی و مشاوره استان کرمان – ۷۶۱۸۸۳۶۷۷۸

تلفن: ۳۲۱۱۰۰۷۳

ایمیل: info@pcokerman.ir