اعضای شورای استانی – دوره دوم

دکتر سید مهدی حسینی فرد رئیس
 دکتر کاظم نعمت الله زاده ماهانی نایب رئیس
عباس زامیاد دبیر
نصرالله نادری خزانه دار
دکتر سید محمدحسین موسوی نسب بازرس