دوره ی سوم شورای مرکزی و هیات بازرسان سازمان

روان شناسان:

آقای دکتر عباسعلی اللهیاری ( رییس سازمان )
آقای دکتر غلامعلی افروز
آقای دکتر کیانوش هاشمیان
آقای دکتر حمید پورشریفی
آقای دکتر حسن پاشا شریفی
آقای دکتر علی فتحی آشتیانی

مشاوران:

خانم دکتر شکوه نوابی نژاد
آقای دکتر باقر ثنائی ذاکر
آقای دکتر بهروز بیرشک
آقای دکتر عبدالله شفیع آبادی
خانم دکتر سیمین حسینیان

هیات بازرسان:

آقای دکتر ولی الله فرزاد
آقای دکتر احمد علی پور
آقای دکتر فریدون یاریاری

نمایندگان وزارتین:

آقای دکتر فریبرز درتاج ( نماینده وزارت علوم تحقیقات و فن آوری)
آقای دکتر احمد نوربالا

دبیر شورا:

آقای دکتر امین رفیعی پور