اعضای شورای استان خوزستان

ردیف نام و نام خانوادگی سمت در شورا
۱ دکتر رضا خجسته مهر رییس
۲ دکتر یوسفعلی عطاری نایب‌ رییس
۳ دکتر عباس امان اللهی دبیر
۴ دکتر ایران داودی خزانه دار
۵ دکتر ناصر سراج خرمی بازرس

 

آدرس محل شورای استان: اهواز-دانشگاه شهید چمران اهواز-مرکز تحقیقات علوم رفتاری-شورای نظام روانشناسی استان خوزستان

تلفن تماس با دفتر شورای استان: ۰۶۱۱۲۲۷۲۵۵۰ – ۰۶۱۱۳۳۳۳۹۱۱ 

شماره حساب شورای استان: ۰۱۰۸۲۳۲۷۷۸۰۰۱