اعضای شورای استان قم

ردیف نام و نام خانوادگی سمت در شورا
۱ دکتر محمدرضا احمدی رییس
۲ دکتر علیرضا آقایوسفی نایب‌ رییس
۳ دکتر حسن میرزا حسینی دبیر
۴ دکتر محمد مهدی صفورائی خزانه دار
۵ مبین صالحی بازرس

 

آدرس محل شورای استان: قم- بلوار امین- نبش کوچه ۳۳- مرکز مشاوره مرکزی- دفتر سازمان نظام روان شناسی استان قم

تلفن تماس با دفتر شورای استان:۲۸۵۱۸۵۱۰۲۵۱

شماره حساب شورای استان: