اعضای شورای استانی – دوره اول

دکتر کاظم نعمت الله زاده ماهانی رئیس
دکتر محمدعلی بنی اسدی نایب رئیس
عباس زامیاد دبیر
دکتر ویدا رضوی خزانه دار
علی بهرام نژاد  بازرس